Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

ORGANIZAČNÍ POKYNY

 

Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova  2941

 

VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE

 • Vyučování začíná pravidelně v 8:10, žáci jsou vpuštěni do budovy v 7:50 hodin.

 • O předčasné opuštění výuky žádají rodiče příslušného vyučujícího vždy písemnou formou nebo v SoL, jinak nebude žák uvolněn.

 • Na odpolední vyučování si žáci přinášejí potřeby již ráno. V šatních skříňkách žáci pomůcky nepřechovávají.

 • Poškození školního majetku, pokud k němu prokazatelně došlo nekázní nebo ze zlé vůle, hradí původci škody v plném rozsahu. Nevyžaduje se náhrada škod vzniklých v přímé souvislosti s charakterem výuky, nebo nešťastnou náhodou bez prokazatelného úmyslu zavinění.

 • Poškození učebnic je hrazeno ve výši odpovídající zůstatkové ceně učebnice, přičemž za dobu použitelnosti učebnice ( s výjimkou zeměpisného atlasu a  jednorázových příruček) je pokládána doba u vázaných 5 let, u brožovaných 4 roky. U ztrát učebnic bude požadována jejich náhrada.

 • Připomínáme ustanovení školního řádu týkající se mobilních telefonů, tabletů a obdobných zařízení - žáci je vypínají při příchodu do školy a pokud používají uzamykatelnou šatní skříňku, zamykají zařízení v ní.

 • V případě, že jsou žáci ošetřujícím lékařem odesláni k  lázeňské léčbě, zašlou rodiče příslušné dotazníky k vyplnění škole ihned poté, co je od lékaře či lázeňské správy obdrží. Dotazníky dodané škole k vyplnění bezprostředně před nástupem dítěte do zařízení často nelze z technických důvodů již včas vyplnit!

 • Rodiče jsou v zájmu dítěte i vlastním povinni hlásit všechny změny týkající se žáka bezprostředně poté, kdy k nim došlo ( tedy změny bydliště, rodinných poměrů, zdravotního stavu, apod.).

 • Škola ručí ve smyslu nařízení GPDR za ochranu osobních dat žáků. Žádný pracovník školy není oprávněn třetím osobám sdělovat údaje o žácích , s výjimkou případů vyplývajících ze zákona (zdravotnickým zařízením, soudům, orgánům péče o mládež, apod.).

 • V případě, že rodiče pociťují potřebu osobní konzultace s učitelem, využijí konzultační hodinu. Žádáme rodiče, aby se na vyučující obraceli v  pracovní době (v žádném případě nesmí narušit vyučování). Nekonzultujte své problémy s vyučujícím doma po večerech, obvykle ani nemají příslušné potřebné podklady a konečně i oni mají právo na soukromí.

 • Rodiče jsou povinni informovat o závažných změnách zdravotního stavu (alergie na některou z potravin, apod.) nejenom vedení školy, ale i školní jídelnu .

 • V areálu školy je zakázáno pořizovat jakékoliv audio a video nahrávky, výjimku povoluje vedení školy.

 • Rodiče souhlasí s pořizováním audio a video záznamů žáků pro vnitřní potřebu školy (kronika, prezentace školy, školní web atd. ).

 • V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat či přesunovat. V tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena včas v SoL

 • Pracovní den před státním svátkem, ředitelským volnem atd. probíhá výuka ve zkráceném režimu – výuka na 1.st. končí po 5. VH, na 2.st. po 6. VH.

 • Zápisem a odesláním zprávy v SoL je považována informace za sdělenou zákonným zástupcům.

 

PRAVIDLA OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ ŽÁKŮ

 • Absenci omlouvají rodiče písemným vzkazem, telefonicky, e-mailem, zprávou v SoL ( škola on line) či osobně příslušným vyučujícím do 48 hodin od začátku absence a po jejím ukončení vždy v SoL, nejpozději do 3 dnů.

 • Předem známou absenci z rodinných důvodů od 2 dnů výše povoluje, na písemnou žádost rodičů a se souhlasem třídního učitele, ředitel školy. (formulář zde). Dovolené, ozdravné pobyty, sportovní soustředění atd. jsou povolovány do pěti pracovních dnů ve školním roce – žádáme rodiče o důsledné dodržování.

 • Omluvení z tělesné výchovy na delší dobu jen na základě vyjádření ošetřujícího lékaře či při navenek zjevném důvodu automaticky (sádra, dlaha, apod.).

 • Úplné osvobození z tělesné výchovy či částečné osvobození z TV na dlouhou dobu se poskytuje pouze na základě lékařského doporučení na dobu lékařem stanovenou, nejvýše však do konce školního roku. Úplně osvobozený žák se nemusí zúčastňovat vyučovacích hodin TV - pokud o to rodiče požádají písemně, může na jejich žádost odcházet na dobu výuky TV domů (v tom případě za něj škola po odchodu z budovy nenese odpovědnost).

 • Povinnost omlouvání absencí se vztahuje i na povinně volitelné, připadně nepovinné předměty!

 

ŘEŠENÍ ZTRÁT PŘEDMĚTŮ A ŠKOD NA MAJETKU

 • Všichni žáci jsou pojištěni z hromadné pojistky uzavírané školou s příslušnou pojišťovnou. Škola ručí za majetek žáků od příchodu do ní až po opuštění budovy – nezodpovídá za události vzniklé během cesty do školy nebo při návratu z ní.

 • Žáci do školy zásadně nepřinášejí předměty nesouvisející s výukou, nebezpečné nebo nepřiměřeně cenné. Na jejich ztráty či poškození nebude brán v žádném případě zřetel. Nebudou se ani vyšetřovat.

 • Pokud si žáci přinesou do školy větší finanční obnos ( placení obědů, zájezdů, exkurzí, apod.), odevzdají jej pověřené osobě nebo jej uloží u třídního učitele. Za neuložené částky škola neodpovídá.

 • Škola nese odpovědnost za předměty uložené v šatnách apod. pouze po dobu výuky, tj. pokud jsou šatny pod uzamčením. V době po vyučování ponechávají žáci předměty ( svršky, obuv, apod. ) v šatnách pouze na vlastní riziko.

 • Pojistné plnění bude uskutečněno jen v případech, kdy ztráta byla prokazatelně nahlášena v den svého vzniku příslušné osobě (tj. třídnímu učiteli, vedení školy, školníkovi, apod.) Na pozdější hlášení, podávaná často i se zpožděním několika týdnů, nebude brán v žádném případě zřetel.

 • Pojistné plnění provádí pojišťovna jen v těch případech, kdy je charakter ztraceného předmětu průkazným způsobem doložen (prodejní doklad, apod.).

 

 POJISTNÉ PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ ÚRAZU

 • Všichni žáci jsou pojištěni z hromadné pojistky uzavírané školou s příslušnou pojišťovnou. Škola ručí za žáky od příchodu do ní až po opuštění budovy – nezodpovídá za události vzniklé během cesty do školy nebo při návratu z ní. Pojistné plnění bude uskutečněno jen v případech, kdy úraz byl nahlášen okamžitě po jeho  vzniku.

 • Všechny úrazy vzniklé na půdě školy během vyučování jsou registrovány. Tuto evidenci provádí pověřený pracovník, který na požádání poskytne veškerá potřebná vysvětlení (pí. ved. vychovatelka A. Ježková).

 • V případech, kdy si žák způsobí zranění vlastní neukázněností (porušením předpisu, na který byl upozorněn, nedodržením školního řádu, neuposlechnutím pokynu vyučujícího pedagoga, dozoru, apod.) si škola vyhrazuje právo kázeňského postihu.

 • Bodové hodnocení úrazu na formuláři pro pojišťovnu provádí ošetřující lékař na náklady rodičů (škola v žádném případě nehradí)!

  

Prosíme rodiče, aby laskavě nekupovali alespoň žákům 1. stupně keramická pera - dítě si vyvíjí rukopis až do 15 let a při použití nevhodného psacího náčiní, které nevede ruku správně při psaní, se správné písařské návyky buď nevytvoří, nebo se již položené základy naruší. Za nejvhodnější psací prostředek považujeme plnicí pero.

 

Upozorňujeme na to, že je třeba při změně zdravotního stavu informovat třídního učitele – viz lékařský posudek.

 

Vjezd  na nádvoří školy je možný pouze na zvláštní povolení.

 

CELÉ ORGANIZAČNÍ POKYNY KE STAŽENÍ ZDE:

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém