Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

 

Pravidla pro distanční výuku

Nástroje

1. Škola provozuje jednotné prostředí pro výuku, spolupráci a komunikaci v rámci MS Teams Office 365, E-třídnice, webových stránek školy a e-mailových adres žáků i zákonných zástupců.

2. V souladu s legislativou jsou žákům 1. - 9. ročníku zřízeny online účty (MS Teams Office 365 a e-maily).

3. Toto jednotné prostředí umožňuje:

  • vzájemnou komunikaci mezi školou a žáky i mezi žáky navzájem (e-mail, chat, videokonference),
  • přístup k dokumentům a jiným souborům odkudkoliv
  • vhodné pro vzdálenou práci, spolupráci i výuku,
  • zadávat, vypracovat, odevzdávat a klasifikovat úkoly a jiné žákovské projekty bez ohledu na formu výuky (distanční/prezenční),
  • poskytovat zpětnou vazbu k žákovské práci.

Výuka

1. Distanční výuka je součástí novely školského zákona, který zavádí pro žáky povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

2. Distanční výuka a její průběh, výstupy a hodnocení jsou rovnocenné s výukou prezenční.

3. Během distanční výuky je on-line synchronně odučena minimálně polovina vyučovacích hodin kromě výchov. V případě početných tříd, výuky jazyků apod. je žádoucí vyučování menších skupin žáků v kratších časových úsecích.

4. Ve dnech školního vyučování je povinností žáka sledovat průběh distančního vyučování, připojovat se v určený čas na videokonference dle rozvrhu online výuky, kontrolovat webové stánky školy, E-třídnici i e-mailovou schránku a obsah i případné změny v MS Teams.

Průběh výuky

1. Žák pracuje podle týdenního rozvrhu, který nastaví vedení školy, třídní učitel a učitelé ostatních předmětů.

2. Distanční výuka probíhá v pravidelném rytmu ve dnech školního vyučování.

3. Výuka neprobíhá v pozdních odpoledních hodinách, během víkendů, státem stanovených volných dnů, ředitelského volna, státních svátků a školních prázdnin.

4. Žák má nárok na distanční výuku, zpětnou vazbu i podporu při výuce v době školního vyučování, proto nelze očekávat, že škola bude řešit připomínky a dotazy obratem i ve večerních hodinách a ze dne na den (telefonické hovory, zprávy v MS Teams, E-třídnici a e-mailovou korespondenci přijímají vyučující od 07. 30 do 16.00 hodin).

5. V průběhu online výuky musí mít žák zapnutý mikrofon, na výzvu vyučujícího i kameru a z hodin neodchází. Pokud nebude reagovat na výzvy vyučujícího, je evidován jako nepřítomen na vyučování, jeho absence bude zaznamenána v třídní knize.

6. Žák při online výuce nepoužívá nevhodné obrázky pozadí a svoji ikonu má označenu pouze svými iniciály.

7. Pokud technické vybavení žáka a jeho internetová konektivita neumožňuje plnohodnotné zapojení do on- line distanční výuky, může mu škola poskytnout náhradní podporu.

Rozsah výuky

1. Distanční výuka probíhá formou videokonference (synchronní výuka) - viz rozvrh hodin školy, který může být aktuálně přizpůsobován epidemiologické situaci a platnému metodickému pokynu MŠMT.

2. Další formou práce je asynchronní výuka zadávaná pomocí MS Teams. E-třídnice, e-mailů a webových stránek školy.

Povinnosti zákonného zástupce

1. Zákonní zástupci žáků jsou povinni zajistit účast svého dítěte na distanční výuce.

2. Pokud se žák nepřihlásí k distanční on-line výuce, neplní úkoly v termínu bez předchozí domluvy s vyučujícím, škola vyhodnotí každý den (popř. vyučovací hodinu) jako absenci a zákonný zástupce je povinen jej omluvit z distanční výuky stejným způsobem, jako při prezenční formě výuky třídnímu učiteli.

3. Zákonní zástupci v průběhu videokonference nevstupují svými komentáři do výuky. V případě, že mají naléhavou potřebu komunikace s vyučujícími, prosíme, ať tak učiní v jiném čase po předchozí dohodě s pedagogem.

Podmínky pro výuku

Ve výjimečném případě, kdy žák nemá podmínky k distanční výuce (připojení k internetu, možnost videokonference, vybavenost technikou – zde je možnost zapůjčení školních zařízení), zákonný zástupce žáka neprodleně kontaktuje třídního učitele a domluví si vhodný způsob vzdělávání.

Hodnocení výuky

1. Základem klasifikace je kombinace známek z prezenční a distanční výuky.

2. V rámci distanční výuky se hodnotí:

  • Aktivity v přístupu k distanční výuce.
  • Známky za projekty.
  • Známky za dílčí práce (úkoly, testy, pracovní listy apod.).
  • Termíny zadaných prací jsou závazné. Pokud tyto nebudou dodány včas, budou klasifikovány nedostatečnou.
  • Známky z přezkoušení formou ústního pohovoru formou videokonference či formou konzultace v budově školy ( podle platných metodických pokynů a s ohledem na epidemiologickou situaci).

1.9.2021                                                                                                                             Miloš Fikar, ředitel školy

  

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém