Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova
Havlíčkův Brod

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 6.ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVLÍČKŮV BROD, WOLKEROVA 2941

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, že ve školním roce 2018/2019 přijme žáky do šestého ročníku základní školy do kapacity 760 žáků.

Pro přijetí dětí do výběrové třídy se zaměřením na rozšířenou výuku jazyků je jediným kritériem přijetí pořadí úspěšnosti dítěte v přijímacích zkouškách z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Při rozhodování o přijetí dětí do běžných tříd bude ředitel školy postupovat podle následujících kritérií:

  1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941- viz vyhláška města Havlíčkova Brodu č. 1/2018, v platném znění.
  2. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, jehož sourozenec je již žákem ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
  3. Dítě s trvalým pobytem mimo spádový obvod ZŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, které má současně trvalý pobyt na území města Havlíčkova Brodu či v obci, s kterou má město Havlíčkův Brod uzavřenu „Dohodu o vytvoření společného školského obvodu“.
  4. Ostatní děti.

V případě, že počet přijatých žádostí do běžných tříd překročí počet volných míst, budou žáci přijímáni postupně podle jednotlivých, výše uvedených, kritérií (nejdříve se přijímají žáci dle kritéria I, poté dle kritéria II, atd.). V případě, že ředitel školy nebude moci v jednom z  kritérií (vyjma kritéria č. I) přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, rozhodne o doplnění do stanoveného počtu žáků 6. ročníků los. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium.

Losování bude veřejné. Losovat se budou registrační čísla, která byla dětem přidělena při zápisu do ZŠ. Losování bude provedeno za účasti zástupce zřizovatele a člena školské rady. O výsledku losování bude proveden zápis.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Přihlášky do šestého ročníku lze podávat do 15. 6. 2018, následně ředitel školy rozhodne o přijetí (nepřijetí) žáka.

ředitel školy v.r.

V Havlíčkově Brodě dne 9. 5. 2018


 

Základní škola a Mateřská škola
Wolkerova Havlíčkův Brod

  • Adresa: Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod
  • Tel.: (+420) 569 431 340
  • E-mail: sekretariat@zswolkerova.cz
Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Halloween day - 1. stupeň

ČÍSLO 1
75/24%
ČÍSLO 2
101/33%
ČÍSLO 3
17/5%
ČÍSLO 4
17/5%
ČÍSLO 5
66/21%
ČÍSLO 6
34/11%

Hlasovalo 310 lidí

Wolkerova 2941
580 01 Havlíčkův Brod
sekretariat@zswolkerova.cz

Kancelář školy: 569 431 340
Ředitelna: 569 431 346
Školní družina: 569 431 350
Školní jídelna: 569 431 349
MŠ Perknov: 569 427 642

 

Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod

Copyright Základní škola a Mateřská škola Wolkerova Havlíčkův Brod Všechna práva vyhrazena.

Webdesign   Redakční systém